Režim Ribolova

Home
KSR Banat
Peskara
Režim Ribolova
Takmičenja
Vesti
Foto Galerija
Kontakt
 
 
PRAVILNIK O REŽIMU RIBOLOVA NA ŠARANSKOM REVIRU "PESKARA I" DOO "RSV"
 

Šaranski revir "Peskara I" je voda izuzeta iz ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" i na njoj ne važi dozvola za ovo ribarsko područje, već posebna godišnja ili dnevna ribolovna dozvola DOO "RSV" namenjena isključivo za ribolov na ovom reviru.
Visina godišnje i dnevne ribolovne dozvole biće definisana cenovnikom u dogovoru sa korisnikom ribarskog područja. Broj godišnjih dozvola je limitiran veličinom ove vode.

Šaranski revir "Peskara I" je voda pod posebnim režimom ribolova tj. na njoj važi pravilo "Uhvati i pusti" pod sledećim uslovima:

 • ribolov se odvija isključivo sa ribolovnih, označenih pozicija
 • zabranjena je upotreba čamca i drugih plovila, a sve radnje u cilju vršenja sportskog ribolova mogu se obavljati isključivo sa obale
 • ribolov se obavlja sa tri štapa, sa po jednom udicom na sistemu
 • obavezna je upotreba sistema čija konstrukcija mora ribi omogućiti da se što lakše oslobodi olova i predveza, ukoliko dodje do kidanja sistema.

Ribolovac ne može započeti ribolov bez obaveznih delova opreme:

 • meredova za prihvatanje ribe, minimalnih dimenzija 80x80x80cm sa gusto pletenom mrežicom, bez čvorova koji mogu oštetiti ribu
 • dušeka (jastučeta) za polaganje ulovljene ribe, od impregniranog platna, minimalnih dimenzija 60x90cm; podmetač obavezno mora biti navlažen pre polaganja ribe na njega

Strogo je zabranjeno: odnošenje Šarana, Linjaka, Smudja

Ovo su zaštićene riblje vrste i prema njima se treba ophoditi sa najvećom pažnjom.

Zabranjeno je čuvanje ulova (zaštićenih vrsta) u čuvaricama (sakovima). Ulov zaštićenih vrsta se može fotografisati odmah nakon vadjenja, uz što kraće zadržavanje ulova van vode.

Dozvoljeno je odnošenje jedne plemenite ribe: Štuke ili Soma, po jednom ribolovu, bez nadoknade, uz obavezno prijavljivanje zadržane ribe čuvaru pre napuštanja jezera.

Odnošenje ostalih ribljih vrsta je dozvoljeno, takodje bez nadoknade, uz obavezno davanje ulova na uvid čuvaru, pre napuštanja jezera.

Ribolovac je dužan da nakon ribolova svoje mesto ostavi u zatečenom stanju, a smeće odloži u kante predvidjene za to ili ga ponese sa sobom.

Strogo je zabranjen ribolov grabuljanjem – potezanjem

Zabranjeno je vršiti radnje koja mogu izazvati oštećenja na ribi i to:

 • nasilno i prebrzo privlačenje ribe
 • bespotrebno predugo zamaranje ribe
 • odlaganje ribe na zemlju bez upotrebe podmetača (dušeka)
 • odlaganje ribe na prethodno ne navlažen podmetač ili vreću za merenje
 • prihvatanje ribe za skrzne poklopce, oči i usta
 • osecanje delova peraja i otkidanje krljušti radi markiranja ulovljene ribe
 • bespotrebo podizanje ribe visoko iznad zemlje
 • bacanje u vodu pokvarene primame (boila, peleta, sitne hrane) i semenki (kukuruza, konoplje i slično) koje su počele fermentirati

* Pri lovu grabljivica živim ili mrtvim mamcima, iste je strogo zabranjeno bacati u vodu nakon ribolova

Ribolovci – kupovinom dozvole za ribolov prihvataju ponašanje u skladu sa ovim pravilnikom.
Trajanje dnevne dozvole je puna 24h od trenutka kupovine. Dolasci i odlasci sa jezera su dozvoljeni samo po danu uz obavezno javljanje čuvaru.
Ako ribolovac prekine ribolov pre isteka ovog vremena – ribolov se smatra završenim. Nije dozvoljen nastavak pecanja na istu dnevnu dozvolu. Automobili se nakon istovara opreme moraju odvesti, na za njih predvidjen parking.

- svi članovi šarandžijske sekcije KSR "Banat" Zrenjanin i gosti moraju poznavati pravilnik o režimu ribolova na reviru "Peskara I", a nepoznavanje istog ih ne oslobadja odgovornosti

- u slučaju kršenja pravilnika od strane članova nadležan je Upravni odbor šaranske sekcije KSR "Banat" Zrenjanin, koji donosi odluke o eventualnim sankcijama prema prekršiocu i o tome obaveštava DOO "RSV"

Kaznene mere:

 • privremena zabrana vršenja sportskog ribolova (do 30 dana) uz oduzimanje dozvole i naplate eventualne štete na ribljem fondu
 • trajna zabrana vršenja spotskog ribolova na reviru "Peskara I", uz naplatu eventualne štete

U Zrenjaninu 01.01.2012

Pravilnik o režimu ribolova u pdf formatu>>

     
web dizajn: NetDesign Studio